Algemene voorwaarden

Definities In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Diëtist: professional, die voedings- en leefstijlvoorlichting en dieetbehandeling levert en die volgens de wet Beroepen
in de Individuele Gezondheidszorg bevoegd is de titel diëtist te voeren. Zij is ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedici en lid van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten.

Cliënt: natuurlijk persoon die voor dieet- of voedings- en/of leefstijladvisering de diëtist consulteert.

Arts: de huisarts, tandarts of specialist door wie de cliënt naar de ciëtist is verwezen.

De hierboven gedefinieerde begrippen worden hierna respectievelijk genoemd: diëtist, cliënt, arts

Algemene voorwaarden

1. De diëtist adviseert de cliënt op basis van een formele verwijzing door de arts of naar eigen initiatief van de cliënt.

2. Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn dient hij de diëtist hiervan
op de hoogte te stellen. Dit kan per persoonlijk, per mail of telefonisch. Indien de cliënt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip geen bericht van verhindering aan de diëtist doorgeeft is de diëtist gerechtigd om het honorarium voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen. De rekening bedraagt ten hoogste drie maal het kwartiertarief.

3. Voor de behandeling aanvangt deelt de diëtist de cliënt mondeling en/of schriftelijk mede welke tarieven er gelden.

4. Bij de behandeltijden maken we onderscheid is directe tijd en indirecte tijd. Naast het gesprek (directe tijd) heeft de Diëtist
extra tijd nodig om bijvoorbeeld uw voeding te berekenen of een rapportage naar uw (huis)arts te schrijven (indirecte tijd). Zowel de directe tijd (waar u bij bent) als indirecte tijd (waar u niet bij bent) worden in rekening gebracht.

5. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geeft regels voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. De diëtist handelt conform deze wet.

6. Cliënten moeten zich kunnen legitimeren bij ziekenhuizen en andere zorgverleners. Deze moeten kunnen vaststellen dat BSN en
persoon bij elkaar horen. Bij een bezoek aan de diëtist dient u om die reden een legitimatiebewijs bij u te hebben.

7. In geval van eventuele klachten wordt ervan uitgegaan dat deze eerst worden besproken met de diëtist. Er wordt dan samen
gezocht naar een geschikte oplossing. Klachten die niet onderling kunnen worden opgelost, kunnen worden ingediend bij de klachtencommissie Paramedici Eerstelijn, postbus 1161 3800 BD Amersfoort. Het klachtenloket is ook per mail
(info@klachtenloketparamedici.nl) of telefonisch te benaderen: 030 310 09 29

Betalingsvoorwaarden

1. Indien de consulten onder de verzekering van de cliënt vallen, zullen deze direct door de diëtist bij de zorgverzekeraar worden
ingediend. Indien de cliënt de consulten zelf moet betalen, stuurt de diëtist u een factuur. In dat geval bent u zelf of uw wettelijke vertegenwoordiger de betaling verschuldigd.

2. De door de diëtist aan een cliënt/patiënt of diens wettelijke vertegenwoordiger gedeclareerde bedragen voor honoraria,
kosten en andere vergoedingen voortvloeiend uit de consultatie dienen binnen 14 dagen na de datum vermeld op de declaratie te worden voldaan.

3. Indien de cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de datum vermeld op de declaratie heeft voldaan, is de cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger in verzuim, zonder dat daartoe nadere ingebrekestelling is vereist.

4. Indien de cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger na een betalingsherinnering niet binnen de daarin vermelde redelijke termijn alsnog aan zijn / haar verplichtingen heeft voldaan, is de diëtist gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan
wel derden daarmee te belasten.

5. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten komen ten laste van de cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger.

6. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen, zijn ter zake van de juistheid van hetgeen cliënt verschuldigd is, de administratieve gegevens van de diëtist bindend.